Kostnader för felrekrytering

De flesta vet att det är kostsamt att rekrytera fel person till sitt företag, men få vågar räkna på de faktiska kostnaderna. Vid en felrekrytering av chefer eller specialister kan de uppgå till miljonbelopp.

Förutom kostnaden för själva externa rekryteringen tillkommer den nya kollegans direkta lönekostnad och arbetstidskostnad för personal som hanterat rekryteringen internt. En ny anställning medför ofta introduktions- och utbildningskostnader. Därtill kan adderas kostnad för produktionsbortfall för tid tills den nya kollegan blir väl insatt i arbetet. Är rekryteringen riktigt fel finns dessutom risk att felaktiga beslut tas, vilka kan orsaka merkostnader för företaget.

Skulle den felrekryterade kollegan ha, ett för rollen olämpligt ledarskap, så kan en hel grupp påverkas att bli omotiverad och improduktiv. Är rekryteringen fel på grund av att den nyanställda är överkvalificerad för tjänsten och därför slutar inom kort, så står företaget inte bara inför en ny rekryteringsprocess utan återigen för produktionsbortfall och en eventuellt omotiverad grupp.

Sammanfattningsvis är det av största vikt att genomföra en professionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för att, på ett målmedvetet och objektivt sätt, selektera fram de för rollen mest lämpade kandidaterna. En betydelsefull del i rekryteringprocessen att inledningsvis göra en kärnfull verksamhetsanalys med grundlig behovsanalys för tjänsten, en kravprofil som med exakthet definierar den nya kollegans professionella och personliga profil, och en tydlig handlingsplan för att identifiera de lämpligaste potentiella kandidaterna.

Därefter fortlöper rekryteringsprocessen till dess rätt kandidat är på rätt plats i företaget.